• خدمات نمایندگی کشتی در بنادر شمالی ایران
• جابجایی پرسنل کشتیها
• نظارت بر جابه جایی کشتی و محمولات
• سوخت رسانی
• تامین آب شیرین
• تامین آذوقه کشتیها
• تعمیرات کشتی
• PSC (تشریفات کنترل بندری)
• پرداخت هزینه های بندری کشتی و کالا
• رزرو بار برای کشتی های تحت نمایندگی (صادرات و واردات)
• ارائه گزارش های روزانه از آخرین وضعیت کشتیهابه مالکان
• حمل انواع محمولات در حوزه دریای خزر و کانال ولگا
• حمل و نقل کانتینری (خشک و یخچالی)
• واردات / صادرات و حمل و نقل محموله ها به کشورهای مستقل مشترک المنافع و نقاط داخلی کشورهای آسیای میانه بصورت ترانزیت .
• حمل و نقل ترکیبی و حمل و نقل درب به درب .
• حمل محموله ها از طریق کریدور شمال / جنوب
• شریک تجاری قابل اعتماد برای مشتریان / تجار / صاحبان کالا
• مدیریت کشتی
• مشاوره مهندسی دریایی و کشتی
• مشاوره بازرسی کالا
• مشاوره برای خرید کشتی