31 خرداد 1400
blank

تغییر لوگو و آرم شرکت

با هدف گسترش فعالیت های شرکت کشتیرانی امین کاسپین شمال، برند این شرکت بازنگری شد و لوگو و آرم جدید تولید و در مناسبات شرکت مورد استفاده قرار گرفت.