خدمات فورواردر و ترخیص کالا از گمرک
خدمات فورواردی و عملیاتی در بنادر انزلی و نوشهر و امیر آباد و منتظر درخواست آنشرکت محترم برای ارائه کردن نرخهای رقابتی به منظور خدمات فورواردری از طریق جمهوری اسلامی ایران میباشیم، و به تدریج ما می توانیم کار کنیم بصورت یک سیستم دائمی و با بهترین دانش با هر قابلیت دیگری از حوزه کسب و کار و کیفیت خدمات و غیره. فعالیت های فوق با هدف گسترش و تقویت حضور مشترک در کشورهای مستقل مشترک المنافع با استفاده از منابع مشترک و متنوع می باشد.